top of page
Interieur-5.jpg

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Robert Bekker worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins wat van toepassing is op de gehele of bewerking of een deel daarvan.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen schriftelijk te worden gericht aan rbekkerfotografie@gmail.com.

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912. 

Bij de foto’s die op deze website en de website van RotterdamStreets staan, is er geen enkele sprake van commercieel belang. Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij/zij te zien is/zijn.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen, wijzigingen, afwijkingen en dergelijke in de ruimste zin van het woord kunnen géén rechten worden ontleend.

bottom of page